Kalender detsember 2017
† 1996 Konrad Veem, E.E.L.K. peapiiskop 1972–90
08.51 - 15.28
08.53 - 15.27
3. detsember Õnnistatud olgu, kes tuleb, kuningas Issanda nimel! Rahu taevas ja kirkus kõrgustes! Lk 19:38
Nikolaus, Myra piiskop († u 350), nigulapäev Ps 9:8–12   Js 61:1–3   1Tm 6:6–11   Mk 10:13–16
Ambrosius, Milano piiskop, kirikuisa († 397) Js 41:9b-13   Lk 22:24-30
10. detsember Jeesus ütleb: "Otsekui välk, mis taeva all välgatades sähvib ühest kohast teise, nõnda on Inimese Poeg oma päeval." Lk 17:24
Lucia, märter Sürakuusas († u 304), luutsinapäev Trk 3:1-7   2Kr 4:6-15
17. detsember Ristija Johannes lausus: "Mina olen hüüdja hääl kõrbes: Tehke tasaseks Issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud.? Jh 1:23
Karl Immanuel Hesse († 1918), Richard Wühner († 1919), pastorid, enamlaste 1918–1919. aasta terrorivõimu märtrid Lõuna–Eestis
Apostel Tooma päev ehk toomapäev Ps 145:3-7   Ha 2:1-4   Ef 2:19-22 (või 2Kr 4:1-6)   Jh 20:24-29 (või Jh 14:1-6) Kõigeväeline igavene Jumal, Sina lubasid apostel Toomal kahelda Jeesuse ülestõusmises ja veensid teda sõnades ja nägemises. Aita meid meie uskmatuses, et me võiksime ometi kindlalt uskuda ja tunnistada Kristust oma Jumalaks ja Issandaks, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
24. detsember Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust; kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Js 9:1 või Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus. Lk 2:10-11
Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja Teda hüütakse nimega Immaanuel, see on tõlkes: Jumal on meiega. Mt 1:23
25. detsember Selles on armastus - ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et Tema on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest. 1Jh 4:10
* 1951 Tiit Salumäe, EELK piiskop
26. detsember Kallis on Issanda meelest Tema vagade surm. Ps 116:15,17
27. detsember Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi. 1Jh 3:1
28. detsember Vala oma süda välja kui vesi Issanda palge ette! Tõsta oma käed Tema poole oma laste elu pärast! Nl 2:19
Thomas Becket, Canterbury piiskop, märter († 1170) Srk 51:1-8   Mt 10:28-33
31. detsember
3. detsember - Uue kirikuaasta algus
Valga Peeteli Kogudus
† isa Johannes Nawrath SJ (1960, Moravec)
TARTU KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV
† diakon Peeter Valk (2008, Tallinn)
Püha Isa Franciscuse sünnipäev (s. 1936)
24. detsember ADVENDI 4. PÜHAPÄEV   
25. detsember KRISTUSE SÜNNIPÄEV, SUURPÜHA (JÕULUPÜHA)   
PÄRNU KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV