Kalender 14.07.2024

Eesti Apostelliku Administratuuri kalender

KIRIKUAASTA

Koosneb aasta- ja pühaderingist. Aastaringil on omakorda kaks alajaotust, jõulu- ja paasaring, mis jagunevad oma korda „aegadeks”.

Ülevaatlikult

AASTARING

AASTAAEG 1. – 33. pühapäev
Kolmainupüha
Pühim Ihu
Pühim Süda
Kristus Kuningas

JÕULURING

ADVENT 1. – 4. pühapäev
JÕULUAEG JÕULUD
Püha perekond
2. pühapäev
Issanda ilmumine
Issanda ristimine

PAASARING

PAASTUAEG Tuhkapäev
1. – 5. pühapäev
Palmipuude püha
Suur Neljapäev
Suur Reede
PAASAAEG ehk ÜLESTÕUSMISAEG
PAASAPÜHA e ÜLESTÕUSMISPÜHA
2. – 6. pühapäev
Taevaminek
7. pühapäev
Nelipühi

Palveapostolaadi soovitus igapäevaseks ohvripalveks:

Mu Jeesus, ma ohverdan Sulle Neitsi Maarja puhtaima südame kaudu oma tänase päeva palved, tööd, rõõmud ja kannatused ühenduses kogu maailmas toodava püha Missaohvriga.

Ma ohverdan need kõigi Sinu pühima südame intentsioonide eest: hingede päästmiseks, hüvituseks pattude eest, kõigi kristlaste taasühinemise eest.

Ma ohverdan need meie piiskopi ja palveapostolaadi intentsioonide ning eriliselt Püha Isa poolt soovitatud hingede eest.

Igapäevase ohvripalvena võib kasutada ka mõnda muud sobivat palvet.

*       *       *

Pühapäevased lugemised on tsüklist A, nädalapäevased tsüklist I

Iga päeva jaoks on antud psalmirefrään.

KALENDRIS ON JÄRGNEV TÄHISTUS

Kirikupühade astmed

  • SUURPÜHA (lad.k sollemnitas)
  • (kiriku)püha (lad.k festum)
  • mälestuspäev, mille tähistamine on kohustuslik (lad.k memoria obligatoria)
  • mälestuspäev, mille tähistamine ei ole kohustuslik (lad.k memoria ad libitum)
FDP (lad.k dies festi de praecepto) – pühapäev või kirikuskäimiseks kohustav püha.

Eesti rahvakalendris kinnistunud nimedele on mõnikord sulgudes lisatud praeguses Rooma üldkalendris kasutusel olev nimetus.

Pühapäevad (52) ja teised (10) kirikuskäimiseks kohustuslikud pühad on poolpaksus versaalkirjas (╬). Riigipühade ja pühapäevade kuupäevad on poolpaksus kirjas.

Lisamälestuspäevadel, mis langevad advendi nädalapäevadele 17.–24. dets., jõuluoktaavile ning kõigile paastuaja nädalapäevadele on märgitud, et päevapalve asemel võib lugeda ka mälestatava pühaku palve e kollekti.

Pühad või mälestuspäevad, mida sellel aastal liturgiliselt ei tähistata, on nurksulgudes.

Liturgilised värvid

l – lilla (violett); p – punane; r – roheline; v – valge

Piibliraamatute lühendid (Eesti Piibliseltsi järgi)

Aj – Aja; Am – Aamos; Ap – Apostlite teod; As – Asarja; (Bl) – Beel; Brk – Baaruk; Ef – Efeslastele; Erl – Estri raamatu lisad; Esr – Esra; Est – Ester; Fl – Filiplastele; Fm – Fileemonile; Gl – Galaatlastele; Ha – Habakuk; Hb – Heebrealastele; Hg – Haggai; Ho – Hoosea; Hs – Heseekiel; Ii – Iiob; Ilm – Ilmutusraamat; Jdt – Juudit; Jh – Johannes; Jd – Juuda; Jk – Jaakobus; Jl – Joel; Jn – Joona; Jos – Joosua; Jr – Jeremija; Js – Jesaja; Kg – Koguja; Kl – Koloslastele; Km – Kohtumõistjate; Kml – Kolme mehe kiituslaul; Kn – Kuningate; Kr – Korintlastele; Lk – Luuka; Lm – Lohemadu; Mak – Makkabite; Mi – Miika; Mk – Markus; Ml – Malaki; (Mn) – Manasse; Ms – Moosese; Mt – Matteus; Na – Nahum; Ne – Nehemja; Nl – Nutulaulud; Ob – Obadja; Ps – Psalm; Pt – Peetrus; Rm – Roomlastele; Rt – Rutt; Sf – Sefanja; Sk – Sakarja; Sm – Saamuel; Srk – Siirak; Su – Susanna; Tb – Toobija; Tm – Timoteosele; Tn – Taaniel; Trk – Tarkuse; Ts – Tessalooniklastele; Tt – Tiitusele; Õp – Õpetussõnad; Ül – Ülemlaul

Nurksulgudega on tähistatud eestikeelsetes Piibli tõlgetes puuduvad tekstiosad, nt Ps 145,12-13ab.13[cd]+21.

Ümarsulgudega on tähistatud salmid, mida kasutatakse katoliiklikes Piibli väljaannetes, nt Tn 3,14-20.24(91)-25(92).28(95)

Pühapäeval ja kirikuskäimiseks kohustuslikel pühadel on usklikud kohustatud osalema pühal Missal ning hoiduma töödest ja tegevustest, mis takistavad Jumalale au andmast, tõelist vaimulikku rõõmu ning vajalikku vaimset ja füüsilist puhkust.

Pühal Missal osalemise kohustuse täidab pühapäeval või sellele eelneva päeva õhtul kustahes toimuvast katoliiklikust riitusest osavõtnu. (vt CIC, 1247 – 1248 § 1)

Kõik kristlased on vastavalt jumalikule seadusele kohustatud patte kahetsema.

Üleilmses Kirikus on meeleparanduspäevadeks ja -ajaks aasta kõik reeded ning paastuaeg.

Lihatoitudest keeldumist (abstinentsi) on soovitav aastaringselt reedeti, ja kohustuslik paastuajal reedeti, välja arvatud juhul kui sellele päevale langeb suurpüha. Keeldumine ja paast on kohustuslikud tuhkapäeval ning Suurel Reedel. Paastupäeval on lubatud ainult üks kord kõht täis süüa.

Keelduma on kohustatud vähemalt 14-aastased, ning paastuma kõik täisealised kuni 60-aastased isikud. (vrd kirikuõiguse kaanonid, 1249–1252)