Kalender 20.05.2024

EELK Kirikukalender

KALENDRI KASUTAJALE

Nädal. Kristliku kalendri nädal algab pühapäevaga, Jeesuse ülestõusmispäevaga. Liturgilises mõttes algab pühapäev juba laupäeva õhtul ja kestab pühapäeva õhtuni. Pühapäev annab teema tervele nädalale.

Pühapäev ja püha kalendris: nimi ja teema koos iseloomuliku piiblisalmiga, liturgiline värv, päeva palve (võetud Kirikukäsiraamatust), üks laulusoovitus ning piiblilugemised.

Pühapäeva piiblilugemised. Kirikuaastal 2022/2023 kasutatakse 2. lugemisaasta tekste, jutlusetekstiks on evangeelium (trükitud rasvases kirjas).

Päeva sõna. Igale päevale on pühakirjasalm, mis haakub pühapäeva teemaga.

Igapäevased lugemised. Iga argipäeva jaoks on psalm ja kaks lugemist, pühapäeval psalmile ja lugemisele lisaks üks kirjakoht Vana Testamendi apokrüüfidest. Need lugemised lähtuvad pühapäeva teemast. Tekste võib kasutada hommiku- ja õhtupalvusel, nt esimene kirjakoht loetakse hommikul, teine õhtul. Vt "Soovitusi palveks" kalendri lõpus.

Mälestuspäevad. Kalendrisse on märgitud Maarja, apostlite, teiste pühakute ja märtrite mälestuspäevad, samuti Eesti kirikuloo tähtsamad isikud. Pühakupäevale on enamasti lisatud üks või mitu päevakohast kirjakohta.

Liturgiline värv. Pühapäeva värv kehtib tervele nädalale. Kui värv kehtib vaid sellel päeval, on juurde lisatud tärn (*). Värv on märgitud ka mälestuspäevadele, mis on mõne koguduse nimepäev.

Aasta moto. 2023. aasta juhtsõna on määranud peapiiskop.

SOOVITUSI PALVEKS

Jumal on tõotanud kuulda meie palveid, olgu palve öeldud üksi olles või koguduse keskel, läbimõeldud sõnastusega või spontaanse õhkamisena. Vana tarkus – „austa arsti enne, kui sa teda vajad“ – kehtib ka palve kohta. Oluline on palvetada regulaarselt. Palve kindel ülesehitus loob turvalise keskkonna ja raamid ning ühendab palvetajat laiema kristliku palvetraditsiooniga. Palve ei ole siis enam individuaalne pöördumine Jumala poole abi saamiseks, vaid me hingame koos Jumala rahvaga.

Traditsioonilisel palvusel on neli põhiosa: algus – sõna – palve – lõpetus. Palvust võib pidada lugedes või lauldes, üksi, koos pere või kogudusega, kirikus ja kodus.

ALGUS

Võib õnnistada end ristimärgiga ja alata:

Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks Sinu kiideta­vust.
Jumal, tõtta mind päästma. Issand, rutta mulle appi!
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui algu­ses oli,
nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen.

Võib alustada ka lihtsalt sõnadega:

Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

Palvuse alguseks võib võtta ka hommiku­ või õhtulaulu või kirikuaasta perioodiga haakuva laulu.

SÕNA

Kristlase palve toetub pühakirjale. Palvehetkel võib lugeda ja palvetada ühe või mitu Vana Testamendi psalmi: püha­ päeva ja/või päeva psalmi. Nende asemel või lisaks võib kasutada ka allolevat psalmivalikut.

Hommikul Keskpäeval Õhtul
P 118:19–29 150 8:2–10
E 5:2–9,12–13 67:2–8 104:1–4(5–18),
19–23, 27–30
T 57:2–12 96 3:2–6,9
K 147:1–11 145:13a–21 139:1–12
N 63:2–9 121 111
R 51:3–12 13:2–6 17:1–8,15
L 102:20–29 71:14–23 122

Psalmi võib lõpetada kiitusega:

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui algu­ ses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen.

Psalmipalvele järgneb piiblilugemine. Kirikukalendris on iga päeva kohta vähemalt kolm piibliteksti – välja trü­ kitud piiblisalm ja lisaks kaks pikemat kirjakohta. Nii jätkub lugemist päeva mitmeks palvehetkeks.

Pärast piiblisalmi või pikema kirjakoha lugemist on hea peatuda ja mõtiskleda, mida Jumal tahab mulle selle sõna kaudu täna öelda.

Kui oma palvehetkel järgida vana tunnipalve traditsiooni, siis kuulub hommikul ja õhtul siia sõnaosasse ka evangee­ liumilaul. Hommikul on Sakariase kiituslaul (benedictus; Lk 1:68–79. Vt ka KLPR 143) ja õhtul Maarja kiituslaul (magnificat; Lk 1:46–55. Vt ka KLPR 82). Päeva lõpul ka­ sutatakse Siimeoni kiituslaulu (nunc dimittis; Lk 2:29–32).

PALVE

Pärast piibliteksti lugemist ja sellesse süvenemist on palve aeg, mil võime vabalt oma sõnadega kõnelda Jumalale sellest, mis teemasid äratas piiblilugemine, palvetada enda ja teiste, maailma ja oma elu tähtsate asjade eest. Võib ka­ sutada ka valmis sõnastatud palvet mõnest palveraamatust või allpool trükitud variantidest.

Palveosa võtame kokku Meie Isa palve sõnadega.

LÕPETUS

Palvehetk lõpeb õnnistamisega:

Issanda nimi olgu kiidetud ja austatud. Igavesest ajast igavesti. Õnnistagu mind/meid kõigeväeline Jumal – Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Aamen.

Õnnistamise ajal võib teha endale ristimärgi. Lõppu võib laulda ka laulu.

PALVEID IGAKS NÄDALA PÄEVAKS

Hommikul
Püha Jumal, me täname Sind elu, Sinu kalli kingituse eest, uue päeva ja selle võimaluste eest. Me palume Sinult pat­ tude andeksandmist, rahu maailma, üksmeelt ja Sinu Vaimu uuendavat väge kristlaste keskele. Õnnista evangeeliumi tööd kogu maailmas. Kasvata meis armastustegusid, jaga oma abi hädas ja puuduses olijatele. (Siia võib lisada isik­ likud eestpalved) Aita meil elada nii, et meie sõnad ja teod oleksid Sinule meelepärased. Me usaldame oma vaimu, hinge ja ihu Sinu kätesse. Seda palume Kristuse, meie Issanda läbi.

Keskpäeval
Jumal, Sina oled kõigi heade mõtete ja õigete tegude läte. Anna meile, Sinu sulastele, rahu, mida maailm ei saa anda, et meie südamed võiksid olla kuulekad Sinu käskudele ja me võiksime elada Sinu hoolitsuse all üksmeeles ja rahus. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Õhtul
Jumal, Sina oled meie päevade valgus ja annad ööle tõe­ lise rahu. Me täname jõu ja õnnistuse eest meie tänastele ettevõtmistele. Tänu olgu Sulle, et võime igal ajal olla Sinu käte hõlmas. Ole meile sillaks õhtust hommikusse ja ärata meile öö möödudes uue päeva ja lootuse valgus. Seda palume Kristuse, meie Issanda läbi.

Päeva lõpul
Issand, lase meil rahuga puhata. Aita, et see, mida täna oleme teinud, kannaks vilja igaviku jaoks. Seda palume Kristuse, meie Issanda läbi.

Pühapäev

Issand Jeesus Kristus, me ülistame Sind Sinu üles­ tõusmise päeva hommikul. Sina oled valgus igavesest valgusest, Sina oled päike, mis valgustab meie praegust ja tulevast maailma. Me palume Sind: valgusta meie mõtteid ja ava meie huuled, et me võtaksime kuulda Sinu sõna ning tunnistaksime ja ülistaksime Sind, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.
Issand, kolmainu Jumal, Sina kinnitasid täna meid ja kogu kristlikku Kirikut oma püha sõna ja sakramendiga. Me palume Sind: juhi, saada ja toeta meid nende andidega ka uuel nädalal, et Sinu nimi hoitaks pühana, Sinu riik kasvaks ja Sinu tahe sünniks meiegi keskel. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Esmaspäev

Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa, Sina oled loonud selle maailma ja täidad selle oma heldusega. Me palume Sind: õnnista meie igapäevast tööd, hoia meid pattu te­ gemast, pühitse meie elu ja lase meie ettevõtmistel korda minna, nagu Sina tahad. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.
Armas taevane Isa, me täname Sind töö ja ülesannete eest, võimaluse eest oma annetega luua ja teenida. Me täname Sind oma töökaaslaste eest ja palume, et õpiksime üksteist rohkem toetama ja vastutust jagama. Rohkenda meis usaldust Sinu vastu, et Sina annad jõudu ja lootust ka siis, kui me väsime päevatööst ja kui meid tabab ebaõnn. Hoia meid oma vägeva käega, lase meil rahus puhata ja uuele päevale vastu astuda. Seda palume Kristuse, meie Issanda läbi.

Teisipäev

Issand Jumal, meie taevane Isa, Sinu ette toome kõik, mis rõhub meie meeli ja mõtteid, kõik meie ootused ja kõhklused. Me palume Sind: hoia meid Sinu lähedal, tarkuse ja armastuse vaim juhtigu meie sõnu ja tegusid. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.
Jumal, Sina elad valguses ja kaotad ära kõik varjud. Val­ gusta oma ligioleku heleda säraga patu ja häda pimedust, mis meid ümbritseb, ja ära lase Kristusel, õigluse päikesel, meie südames loojuda. Luba meil selle aja pimedusest pääseda valgusesse, milles elad Sina. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Kolmapäev

Tänu olgu Sulle, meie Issand, et Sa annad oma armu kõigile, kes Sind otsivad. Me palume Sind: hoia meid tänaselgi päeval nõnda, et me ei langeks kiusatusse ega muudesse pattudesse. Aita meid, et kõik meie teod took­ sid au Sinu nimele ja oleksid meile endile ja ligimestele õnnistuseks ja rõõmuks. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.
Jeesus Kristus, meie Päästja, Sina oled tee, tõde ja elu. Ilma Sinuta käime omi teid ja kaotame eesmärgi – igavese elu. Hoia meid, et ükski päev ei võõrutaks meid Sinust, et see, mis on kaduv, ei varjutaks igavest. Valgusta meid oma risti säraga, et mõistaksime, kui palju Sa tänagi meid armastad. Sinule olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti.

Neljapäev

Issand Jumal, armas taevane Isa, Sina kinkisid meile oma Poja Jeesuse Kristuse läbi uue elu. Me palume Sind: aita meil käia Teda järgides, et me tänasel päeval ja kõigil meie elupäevadel elaksime Sinu tahte kohaselt ja jõuaksi­ me meie elu eesmärgile. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.
Kõigeväeline Jumal, Sina liidad osadusse ja oma teenis­ tusse kõiki, kes Sinusse usuvad. Aita meid armastada, mida Sina oled meile ilmutanud, ja ära tunda, mida Sina oled meile tõotanud, et me selles muutlikus ja ebakindlas maa­ ilmas kinnitaksime oma südame Kristusele, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Reede

Issand Jeesus Kristus, Sina oled kandnud meie patud ristipuul ja kutsunud meid oma jüngriteks. Aita meil Sinu toodud ohvri tähendust tõeliselt mõista ja pühitse meid Sinu armastuse teenistusse. Kuule meid oma kannatuse ja surma pärast, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.
Issand Jeesus, meie Päästja, kelle püha rist kõrgub tänagi Sinu Kiriku keskel. Me ülistame Sinu ristisurma ja täname lepituse sõna eest. Hoia meid, et ükski vale ei varjutaks meile õndsuse teed ega risti kirgast kuulutust. Aita meil leida uut jõudu, kui eksime ja vajume uskmatuse võrku, ning kingi meile oma rahu. Sinule olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti.

Laupäev

Issand Jumal, taevane Isa, Sina oled loonud päeva valguse, et see valitseks öö pimeduse üle. Võta vastu meie palve ja kingi meile oma armu, et me täna ja igal ajal ära tunneksime, mida me rahuks vajame. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.
Valmistumine pühapäevaks: Jää meie juurde, Issand, sest õhtu jõuab ja päev on juba veeremas! Kanna meid meie teel, süüta meie süda ja ärata meis lootus, et me Sind kohtaksime, nagu Sa oled end ilmutanud oma sõnas ja nagu Sa annad end leida oma lauas. Hoia meid oma armastuses Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.